A bim.GROUP Kft. "Pollack Expo 2022" nyereményjátékára vonatkozó Részvételi- és Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

1.A bim.GROUP Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely:1095. Budapest, Mester utca 87., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos), aki helyesen válaszol a https://youengage.me/p/62137314441d41010002f6ab
https://youengage.me/p/621611df441d41010003f753
https://youengage.me/p/621611ea441d41010003f76d

oldalon található kvíz mindhárom kérdésére.  

1.1 A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

2. A Játék 2022.02.24. 9:00-tól 2022.02.25. 13:00-ig tart.

3. A játékosnak minden feltett kérdésre helyesen kell válaszolnia, a győztesek között pedig sorsolással döntjük el a győztes kilétét.

4. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes résztvevők az 5. pontban részletezett nyereményeket nyerhetik meg. 

5. Nyeremény: 

-egy helyes válasz esetén: bim.GROUP logós toll,

-két helyes válasz esetén: bim.GROUP logós toll és colostok,

-három helyes válasz, és a bim.GROUP facebook oldalának követése esetén: bim.GROUP logós toll, colostok és tárgyalási napló, valamint esély a főnyereményre 45.000 Ft értékben, mely egy „Szombat este kettesben” csomag, a négycsillagos kecskeméti Four Points by Sheraton szállodában. Az utalvány érvényessége: 2022.08.31.

5.1. A nyeremény értéke készpénzre nem váltható, ám átruházható.

5.2. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó - így különösen a személyi jövedelemadó - megfizetését a Szervező vállalja. 

5.3. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

6. Nyertes kiválasztásának folyamata 

Azok a Játékosok, akik 2022.02.24. 9:00 és 2022.02.25. 13:00 között helyesen válaszolnak mindhárom feltett kérdésekre bekerülnek a főnyereményért folytatott sorsolásba A sorsolás időpontja 2022.02.25 13:30, élőben a Pécsi Pollack Expo, Szervező által bérlet standján kerül megszervezésre.

7. A Szervező a nyertest a helyszíni sorsolás alkalmával értesíti, valamint megerősíti a nyertest a sorsolás eredményéről a Játék során megadott e-mail címen vagy telefonon a nyereményjáték lezárulta után 7 napon belül. 

8. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

11. A Játékban való részvétellel a résztvevők elfogadják a Részvételi- és Játékszabályzat minden pontját, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

12. A bim.GROUP Kft. fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre általánosságban a Szervező, mint a bim.GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztatója (elérhetősége: https://www.kesz.hu/adatkezelesi-tajekoztato) alkalmazandó, beleértve az adatbiztonság érdekében tett intézkedéseket, a felhasználókat az adatkezelés tekintetében megillető jogokat és egyéb kérdéseket is. A jelen adatkezelési tájékoztató és a Szervező honlapján (https://www.kesz.hu/adatkezelesi-tajekoztato) feltüntetett Adatkezelési Tájékoztató együttesen képezik a teljes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő (továbbiakban: Résztvevő) kifejezetten elfogadja, hogy a bim.GROUP Kft. a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül felhasználja és tárolja, továbbá, hogy azt követően álláslehetőségeket tartalmazó e-mail és telefonos megkeresésekkel éljen a Részvevő felé.

Jelen tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerinti tájékoztatásnak minősül.

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei
bim.GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1095 Budapest, Mester utca 87.
E-mail cím:         office [at] bimdesign.hu

2. Az adatvédelmi felelős elérhetőségei
Az adatvédelmi felelős a következő címen érhető el:
Dr. Bálint Orsolya
1095 Budapest, Mester utca 87.
adatvedelem [at] kesz.hu

3. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás)

4. Az adatkezelés célja
Nyereményjátékban történő részvétel, továbbá álláslehetőségekről szóló tájékoztatás céljából történő megkeresés

5. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai
Nyereményjáték lebonyolításáig, illetve, a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés jogalapját, célját és tárolásának időtartamát a könnyebb átláthatóság érdekében az alábbiakban adatkategóriánként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással:

Érintett

Adatkategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Nyereményjátékban Résztvevő

név

érintettől származó

Nyereményjátékban történő részvétel, résztvevő értesítése az eredményről, álláslehetőségekről szóló tájékoztatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím

érintettől származó

Nyereményjátékban történő részvétel, résztvevő értesítése az eredményről, álláslehetőségekről szóló tájékoztatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig

telefonszám

érintettől származó

Nyereményjátékban történő részvétel, résztvevő értesítése az eredményről, álláslehetőségekről szóló tájékoztatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig


A Résztvevő a fentiek szerint adott hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonhatja a Szervező részére küldött e-mailjében: adatvedelem [at] kesz.hu

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban a Nyereményjátékban történő részvételhez megadott hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a sorsolásban a Résztvevő nem vesz részt, illetve a Nyeremény részére nem kerül átadásra.

6. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az adatkezelő Marketing és HR Osztálya

7. Tájékoztatás az érintett jogairól
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).


Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.

Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Lépjen velünk kapcsolatba